תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
שלום וברוכים הבאים לאתר Mitlotsetsim.com (להלן: “האתר”), המאפשר לגולשים להתעדכן, להנות ולהעלות תכנים ממגוון תחומים שונים, לרבות כתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות (“טוקבקים”), תמונות, לחנים מקוריים וכיוצ”ב. מנהלי האתר מאפשרים את הגישה אל האתר “Mitlotsetsim”,ואל השירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (www.mitlotsetsim.com) ואל תתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר אשר כולם הינם בכפיפות לתנאי השימוש (להלן :”החוזה”, “ההסכם”) המפורטים להלן. בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

הקדמה

• תנאים אלה, חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
• לשימת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
• תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי-התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
• בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה “משתמש”, כוונת ההסכם היא ל”משתמש רשום” ו”משתמש שאינו רשום”, “גולש” וכדומה (אלא אם צוין אחרת).
• האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם (“AS-IS”).
• המונח “מידע” ו/או “תוכן”, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: ” תוכן”.
• בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני mitlotsetim@gmail.com והמפעיל יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
• השימוש באתר מוגבל למשתמש שהינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18 ו/או לקטינים תחת השגחה ואישור מבוגר.

מטרת האתר

אתר זה נועד לאפשר למשתמשים להעלות ולהתעדכן בתכנים מקוריים במגוון תחומים וקטגוריות, לרבות אך מבלי להגביל כתבות חדשותיות, טקסטים, תמונות, תגובות (“טוקבקים”), ועוד.
מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסנן, לערוך ו/או למחוק כל תוכן שיועלה לאתר על פי שיקול דעתה, בכל עת, וללא צורך במתן הסבר או הודעה מראש כלשהי.

אחריות

האתר מעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.
יודגש, מנהלי האתר לוקחים את נושא הפרת זכויות יוצרים ברצינות רבה ויפעלו בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה.
מנהלי האתר יעשו מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, הם אינם אחראים לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
מנהלי האתר לא ישאו על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם מנהלי האתר ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
האתר מהווה פלטפורמה למשתמשים להעלאת תכנים רבים ומסוגים שונים. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. מנהלי האתר לא ישאו באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.
o בעצם השימוש באתר המשתמש פוטר את מנהלי האתר, בעליו ונציגיו מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג’.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם (“AS-IS”).
בשום מקרה, מנהלי האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
השירות והמוצרים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ תוכן שמועלה על ידי המשתמש לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי מנהלי האתר ו/או האתר לא יקימו למנהלי האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו כל אחריות מכל סוג שהוא.
האתר מהווה פלטפורמה בלבד לקריאה ולהעלאת תכנים ממגוון סוגים וקטגוריות על ידי הגולשים, לרבות תגובותיהם לתכנים הקיימים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשים בו.
הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש למנהלי האתר, נציגיו או בעליו ו/או לאתר.
בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מנהלי האתר מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא לגבי:
-המידע והתוכן המצוי באתר;
-לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
-לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
-לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
-לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידם.
מנהלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלי האתר או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. מנהלי האתר, בעליו ו/או נציגיו לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
מנהלי האתר אינם יכולים לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למנהלי האתר , כדי שאלה יוכלו לתקנו.

השימוש באתר

עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או נציגיו ו/או מנהליו (להלן: “נציגי האתר”) בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באתר.
השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר אתה מאשר לנציגי האתר להעביר את פרטיך למפרסמים בכפוף לבקשתך ומאשר לעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר.
משתמש המעלה תכנים לאתר מאשר לנציגי האתר להעלות כל תוכן העשוי לתמוך, להדגיש, לחזק, להמחיש או לתאר את התכנים אותם העלה.
התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנה ודרכה, מוטל על המשתמש המעוניין לשמור על סודיות המידע.
אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין נציגי האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

בכניסתך לאתר זה אתה מתחייב במפורש שלא:

לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים, טקסטים ו/או בקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.
-להטריד, לאיים, “לעקוב”, לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.
-לאסוף, “לקצור” מידע לגבי משתמשים אחרים או על ידי מפרסמים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים ו/או הצעות פרסומיות, מידע לגבי מפרסמים ומחירים של שירותים אשר המפרסמים מציעים באתר.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.
-להשתמש באתר ולהעלות “דואר זבל” (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי, לרבות הצפת האתר בכתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות או כל תוכן אחר אשר חוזר על עצמו או חסר תוכן עניני.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק.
-להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

השירותים והמוצרים הנמכרים באתר

• הפירוט והמידע אשר מוצג עבור כל שירות או מוצר באתר מוצגים כפי שפרטים אלה ימסרו לידי המפעיל מנותני השירותים והספקים השונים.
• התמונות בדבר המוצרים והשירותים הנמכרים באתר הם לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל.
• כל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר או השירות תופנה לנותני השירותים והמוצרים עצמם.
• למען הסדר הטוב, המפעיל ממליץ למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי המוצרים ונותן השירותים עצמו ומחיר השוק של המוצר או השירות אותו המשתמש מעוניין לרכוש.
• הזמנות אונליין באמצעות האתר
• באתר ניתן לבצע הזמנות ורכישה של שירותים ומוצרים המוצעים על ידי המפעיל וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של המפעיל. תשלום בגין השירות או המוצר יתבצע בטרם קבלת השירות או המוצר.
• בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום, המפעיל ישהה את חשבון המשתמש, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
• חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.
• מכירת המוצרים והשירותים באתר הינה עד גמר המלאי. היה והמוצר או השירות אינו זמין עוד, נציגי המפעיל יצרו עם המשתמש קשר לשם בחירה של מוצר חלופי או החזרת התשלום.

אספקת המוצר

• “מתלוצצים” תפעל לאספקת המוצר או השירות הנרכש באמצעות האתר למשתמש בעל כתובת בישראל, וזאת תוך 28 ימי עבודה ממשלוח המוצר ללקוח. אתה מסכים כי לא יהיו לך תלונות כלפי מתלוצצים בגין עיכובים שאינם בשליטתה.
• דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
• המפעיל אינו אחראי לכל איחור באספקת השירות או המוצר הנרכש באתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו.
• מתלוצצים תשפה לקוחות שרכשו שיטת שילוח עם מעקב וביטוח על חבילות שלא הגיעו ליעדם וזאת רק לאחר מיצוי כל התהליכים הבירוקרטים (החזר כספי עד 90 יום מיום השילוח).

ביטולים והחזרות

• משתמש המעוניין לבטל רכישה שהתבצעה דרך האתר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ותקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. מכל מקום משתמש רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה וזאת כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
• החזרת מוצר תתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית שטרם נפתחה וטרם נעשה במוצר כל שימוש.
• במצב של ביטול והחזר מוצר, משלוח המוצר למוכר ישולם ויבוצע על ידי המשתמש. הכתובת למשלוח המוצר תסופק על ידי המפעיל.
• המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
• כאשר המוצר או השירות אזלו במלאי, במצב זה יהיה רשאי המפעיל להציע מוצר חלופי וככל והמשתמש יחפוץ בכך כספו יוחזר.
• כאשר המפעיל חושד כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.
• כאשר המפעיל סבור כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
• כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.
• כאשר המפעיל סבור כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.
• כאשר המפעיל סבור כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.
• כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים.

קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם.
אם לא נאמר אחרת על ידי נציגי האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.
נציגי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר נציגי האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ונציגי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר אליו.
נציגי האתר אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
נציגי האתר אינם אחראים לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. נציגי האתר אינם אחראים לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

שימוש לרעה באתר

נציגי האתר שוקדים לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו.
נציגי האתר שוקדים לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך בהקדם האפשרי לכתובת דוא”ל mitlotsetsim@gmail.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.
כיוון שנציגי האתר אינם יכולים לוודא כי המשתמשים באתר הינם בפועל בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.
ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.
אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות ואנו נפעל לטפל בה בהקדם האפשרי.

תוכן באתר

נציגי האתר אינם אחראים, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאתר על ידי משתמש ואשר עשוי להיות מוצג באתר.
אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושנציגי האתר אינם אחראים להם בשום צורה.
אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע”י נציגי האתר. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד ונציגי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בגינן.
נציגי האתר רשאים להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בבטחון המדינה וכל תוכן אחר שנציגי האתר ימצאו לנכון להסיר, לערוך ו/או לחסום.
נציגי האתר רשאים להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגע בבטחון המדינה וכיו”ב.
o נציגי האתר שומרים את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותם לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתם הבלעדי של נציגי האתר פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
נציגי האתר אינם נותנים חסות או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע”י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:
-עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;
-עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
-אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה
-אסורים לפרסום או לשימוש בגין פגיעה בבטחון המדינה או בסוד צבאי;
-הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;
-הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;
-כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
-כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
-כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;
-כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
-כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
-כל תוכן שנציגי האתר ימצאו לנכון להסיר.
-נציגי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ”ל, עלולים לפגוע באתר, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק ו/או לערוך תכנים כאלו ו/או תכנים אחרים מסיבות אלו או מכל סיבה אחרת בכל עת וללא הודעה מראש.
-נציגי החברה רשאים למחוק טקסטים ו/או לבצע להם עריכה לשונית, וכן לערוך ו/או למחוק ו/או להוסיף תמונות, סרטונים, ציטוטים. כמו כן, נציגי החברה רשאים לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר קטגוריות, תתי-קטגוריות ו/או תגיות מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.
-במידה ומשתמש בחר שלא להעלות תמונה ראשית אשר תלווה את הכתבה, הסיפור, השיר, הטקסט או כל תוכן אחר אשר בחר להעלות לאתר, המשתמש מסכים לכך כי האתר יציג תמונה עבור התוכן אשר העלה, אשר תיבחר באופן אקראי באמצעות אלגוריתם של האתר.
-נציגי האתר אינם מתחייבים לשמור מידע שהועלה לאתר. נציגי האתר אינם מתחייבים שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, נציגי האתר יעשו מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.
-נציגי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
-נציגי האתר ממליצים למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. נציגי האתר ממליצים לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע “מקצועי” הניתן על ידי משתמשים או מפרסמים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. נציגי האתר מבהירים, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, נציגי האתר אינם אחראים לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

פרטיות

נציגי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, נציגי האתר אינם יכולים להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. מובהר כי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך, לרבות שם המשתמש ותמונתו, לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook Twitter, וכיו”ב, וכן לעשות שימוש בתוכן ו/או בשם המשתמש ותמונתו על ידי נציגי האתר לשם פרסום האתר ברחבי הרשת או בעיתונים, פליירים, מגזינים או כל פלטפורמה אחרת שנועדה לקידומו של פרסום האתר.
עם רישומך באתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהיו נציגי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא”ל mitlotsetsim@gmail.com
המשתמש באתר פוטר את נציגי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
לעיון מפורט יותר, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של האתר.

קניין רוחני

האתר עצמו הינו רכושם של נציגי האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק ממנו ללא הסכמתם המפורשת של נציגי האתר.
האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שנציגי האתר תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו, לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, ולמעט תכני האתר כמתוארים, הינן בבעלות נציגי האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של נציגי האתר ו/או השותפים העסקיים של החברה.
תכני האתר, לרבות כתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות (“טוקבקים”), תמונות, לחנים מקוריים וכד’, המועלים על ידי המשתמשים לאתר, הינם בבעלותם הבלעדית של המשתמשים. עם זאת, מנהלי האתר יכולים להשתמש בכל תוכן
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתם המפורשת של נציגי האתר בכתב ומראש.
כאשר אתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני נציגי האתר כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.
כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את נציגי האתר מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן. כמו-כן בעצם העלאת תוכן לאתר אתה נותן בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות אך מבלי להגביל, לערוך אותם, לשנות אותם, להעמידם לרשות הציבור וכל שימוש אחר המיוחד לבעל זכות קניין רוחני על פי כל דין.
אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.
o אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל לנציגי האתר לכתובת ואשר מכיל את הפרטים הבאים:
מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה.
מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).
הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
חתימתך (פיזית או אלקטרונית).
נציגי האתר יעשו כל שביכולתם להסיר את התוכן המפר בהקדם האפשרי ממועד קבלת ההודעה הנ”ל, באם יראו לנכון.
נציגי האתר יעשו כל שביכולתם על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.
לפני שאתה מנסח לנציגי האתר הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו”ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.
יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות נציגי האתר, זכויותיהם וחובותיהם ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.
שם האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של נציגי האתר הינם קניינם הבלעדי של נציגי האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

פרסומת

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לנציגי האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. נציגי האתר אינם בודקים את תוכן הנ”ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר אינה מורה כי נציגי האתר מעודדים או ממליצים למשתמש להיעזר בשירותי המפרסמים.

סקרים ושאלונים

נציגי האתר רשאים לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

הפסקת שימוש

נציגי האתר רשאים לפי שיקול דעתם, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.
נציגי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.
נציגי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
o נציגי האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר הם חושבים שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את נציגי האתר, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי נציגי האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט.
תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.
חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

יצירת קשר

נציגי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג’, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: חברת מתלוצצים , כתובת דואר אלקטרוני mitlotsetsim@gmail.com

צוות מתלוצצים מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!